Letselschades zijn onder te verdelen in verschillende categorieen

• Verkeersongelukken

Een verkeersongeval is een ongeval waarbij een of meer verkeersdeelnemers betrokken zijn. Dit kunnen motorvoertuigen zijn, maar bijvoorbeeld ook fietsers of voetgangers. Om inzicht te krijgen in de verkeersveiligheid op bepaalde locaties worden verkeersongevallen in Nederland door de politie geregistreerd. Hierbij worden drie gradaties aangehouden: uitsluitend materiële schade (u.m.s.), letselschade en dodelijk. Locaties waar in een periode van drie jaar ten minste zes ongevallen met letselschade of doden plaatsvinden worden in dit kader ook wel black spots (zwarte vlekken) genoemd. Een verkeersongeval is hetzij eenzijdig (geen andere betrokkenen), hetzij tweezijdig (met andere betrokkenen). Verkeersdeelname is de gevaarlijkste dagelijkse activiteit in ons leven. Wereldwijd zijn er ieder jaar zo'n 1 200 000 verkeersdoden te betreuren, dat zijn bijna 3 300 slachtoffers of 7 propvolle Jumbo Jets per dag! Zeker één op de tweehonderd wereldburgers overlijdt aan de gevolgen van een verkeersongeval. Op dit moment vallen in Griekenland veruit de meeste Europese verkeersdoden: per 100 000 inwoners sneuvelen jaarlijks 14,9 mensen. Naar Europese normen is Nederland met gemiddeld 1,75 verkeersdoden per dag een 'veilig' land. Juridisch advies is gratis bij Delescen Letselschade-advocaten.No-Cure-No-Pay zou inhouden, dat u een gedeelte van de toegekende schadevergoeding aan uw advocaat zou moeten betalen. Wij zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft en dat doen wij geheel kosteloos. U heeft immers per definitie recht op volledige schadeloosstelling. Het laatste waar u zich zorgen over wilt maken na het oplopen van letselschade is een goede advocaat. Terwijl dit toch het belangrijkste is in de juridische afhandeling van de letselschade. Wij ontnemen u al deze zorgen en het prettige is dat dat ook nog eens geheel kosteloos gebeurt.

• Bedrijfsongevallen

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) voorkomt. Een arbeidsongeval wil zeggen dat het ongeval plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. Dat kan zijn in een bedrijf, op een bouwlocatie, bij het werken aan de weg, kortom overal waar mensen aan het werk zijn. Ongevallen die gebeuren op weg naar en van het werk worden niet aangemerkt als arbeidsongevallen. Er is sprake van een ernstig ongeval als het slachtoffer aan de gevolgen ervan overlijdt of ernstig lichamelijk of geestelijk letsel oploopt. Van ernstig letsel is sprake als een slachtoffer schade aan de gezondheid heeft opgelopen die binnen 24 uur leidt tot opname in een ziekenhuis ter behandeling of observatie. Poliklinische behandeling wordt niet als zodanig beschouwd. Ook als er sprake is van (een vermoeden van) schade aan de gezondheid van blijvende aard is er sprake van ernstig letsel. De werkgever is verplicht ernstige arbeidsongevallen direct te melden aan de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie stelt een onderzoek in indien er sprake is van ernstig ongeval in de zin zoals hiervoor is aangegeven. Volgt er geen onderzoek dan krijgt de werkgever daarvan telefonisch bericht. In een schriftelijke bevestiging wordt de reden van deze beslissing gegeven. Het slachtoffer van een ongeval ontvangt hiervan een afschrift. Overlijdt het slachtoffer als gevolg van het ongeval dan neemt de inspecteur contact op met de nabestaanden.

Juridisch advies is gratis bij Delescen Letselschade-advocaten.No-Cure-No-Pay zou inhouden, dat u een gedeelte van de toegekende schadevergoeding aan uw advocaat zou moeten betalen. Wij zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft en dat doen wij geheel kosteloos. U heeft immers per definitie recht op volledige schadeloosstelling. Het laatste waar u zich zorgen over wilt maken na het oplopen van letselschade is een goede advocaat. Terwijl dit toch het belangrijkste is in de juridische afhandeling van de letselschade. Wij ontnemen u al deze zorgen en het prettige is dat dat ook nog eens geheel kosteloos gebeurt.

• Beroepsziekten

Beroepsziekte is de benaming voor een ziekte die direct te wijten is aan één of meer schadelijke factoren en invloeden van het werk of het arbeidsmilieu. Voorbeelden van deze ziektes zijn pneumoconiose of stoflong bij mijnwerkers, asbestose en mesothelioom bij arbeiders uit de asbest-industrie, bepaalde vormen van kanker bij arbeiders uit de chemische industrie, de schildersziekte door het werken met vluchtige organische stoffen (V.O.S.) en besmettelijke ziektes zoals Hepatitis of hiv bij medewerkers in de gezondheidszorg na een prik- of snijongeluk. Beroepsziekten komen zowel voort uit het gebruik van gevaarlijke stoffen op de werkvloer als in het geval van RSI, waarvan het bekendste voorbeeld de muisarm is. Hoewel bij vele andere ziektes het verband met het beroep direct duidelijk is, mag niet altijd van een beroepsziekte worden gesproken. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde "managerziekte": nerveuze klachten in combinatie met lichamelijke aandoeningen. Als gevolg van betere hygiëne en veiligheidseisen nemen beroepsziektes af. Een landelijk kenniscentrum in Nederland dat zich bezighoudt met beroepsziektes is het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Dit kenniscentrum is gevestigd in Amsterdam.

Juridische aspecten
Bij het optreden van een beroepsziekte treden vaak juridische kwesties op: wie is er aansprakelijk voor de ziektekosten, maar ook voor immateriële schade. Wanneer de beroepsziekte is veroorzaakt door het blootstellen aan een gevaarlijke stof, dan is de werkgever aansprakelijk als bedrijfs- of beroepsmatige gebruiker van die stof op grond van artikel 175 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (art. 6:175 B.W.). Hierbij geldt een risicoaansprakelijkheid: de dader is ook aansprakelijk, als hij geen schuld heeft aan het ontstaan van de schade. Dit is echter anders met de aansprakelijkheid die rechtstreeks voortvloeit uit het arbeidsrecht: daar geldt een schuldaansprakelijkheid, waarbij de werkgever pas aansprakelijk is als hij niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Dat wil zeggen, dat hij er niet alles aan heeft gedaan om zijn werknemer op een veilige werkplek te laten werken met de nodige veiligheidsmaatregelen. De aansprakelijkheid, die hier specifiek geldt in de arbeidsrelatie, is vastgelegd in artikel 658 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (art. 7:658 B.W.). Dergelijke claims van slachtoffers van beroepsziekten worden vaak behandeld door een letselschadeadvocaat, die zich op het medisch vlak laten adviseren door een medisch adviseur om te kunnen beoordelen of een claim kans van slagen heeft. Letselschadeadvocaat is een specialisatie binnen het beroep van advocaat. Sinds 1 december 2007 komen zelfstandigen die asbestslachtoffer zijn, ook in aanmerking voor een schadevergoeding. De voorwaarde voor een financiële tegemoetkoming zijn: het slachtoffer moet minimaal tien jaren aaneengesloten in Nederland hebben gewoond in de periode dat de asbestbesmetting heeft plaatsgevonden. Verder moet deze besmetting de daadwerkelijke oorzaak zijn van de ziekte op het moment dat die wordt geconstateerd.

Juridisch advies is gratis bij Delescen Letselschade-advocaten.No-Cure-No-Pay zou inhouden, dat u een gedeelte van de toegekende schadevergoeding aan uw advocaat zou moeten betalen. Wij zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft en dat doen wij geheel kosteloos. U heeft immers per definitie recht op volledige schadeloosstelling. Het laatste waar u zich zorgen over wilt maken na het oplopen van letselschade is een goede advocaat. Terwijl dit toch het belangrijkste is in de juridische afhandeling van de letselschade. Wij ontnemen u al deze zorgen en het prettige is dat dat ook nog eens geheel kosteloos gebeurt.

• Gebrekkige producten

Als consument moet u erop kunnen vertrouwen dat de producten en de diensten die u koopt veilig zijn. De veiligheid van producten en diensten wordt wettelijk geregeld (Richtlijn (EG) 2001/95 van 3 december 2001 inzake de algemene productveiligheid. Voor de omzetting van deze richtlijn werd de Wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van de consumenten gewijzigd in de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten, later gewijzigd door de Wet van 4 april 2001 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de veiligheid en de gezondheid van de consument, opnieuw gewijzigd door de Wet van 18 december 2002 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers, de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen, de Wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de Wet van 25 april 2007, de zogenaamde Wet op de productveiligheid).

Als consument moet u weten dat een product als veilig wordt beschouwd wanneer het bij correct gebruik in "redelijk te verwachten omstandigheden" geen enkel gevaar vertoont voor de gezondheid en de veiligheid van de verbruiker; in alle omstandigheden even veilig is: bij installatie, ingebruikname, onderhoud en gebruik; slechts een beperkt, maar nog steeds aanvaardbaar risico inhoudt en een hoge bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de verbruiker nog steeds gegarandeerd is (bijvoorbeeld een mes, dat moet nu eenmaal scherp zijn). Zo kunnen bijvoorbeeld knikkers, dobbelstenen of puzzelstukken op het eerste gezicht ongevaarlijk lijken. Wanneer deze echter aan jonge kinderen worden gegeven, valt te verwachten dat zij deze in hun mond stoppen. Er bestaat dan een reëel verstikkingsgevaar. Of omgekeerd een grasmaaier is een product dat bijna ongevaarlijk is, wanneer het op een correcte manier wordt gebruikt. Maar als het in handen van kinderen komt of men neemt bepaalde onderdelen weg uit dit apparaat, dan wordt het een gevaarlijk toestel. Maar dergelijk gebruik is geen normale of redelijkerwijze te verwachten gebruiksomstandigheid.

Bij de beoordeling van de veiligheid van een product worden een aantal elementen onderzocht de kenmerken van het product, de samenstelling, de verpakking en de gebruiksaanwijzing inzake assemblage, installatie en onderhoud; het mogelijke effect op de veiligheid van andere producten; de vorm waaronder het product verkocht wordt (etikettering, waarschuwingen, aanwijzingen enz.); of het product geen gevaar oplevert voor bepaalde groepen van mensen, zoals kinderen en ouderen. Juridisch advies is gratis bij Delescen Letselschade-advocaten.No-Cure-No-Pay zou inhouden, dat u een gedeelte van de toegekende schadevergoeding aan uw advocaat zou moeten betalen. Wij zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft en dat doen wij geheel kosteloos. U heeft immers per definitie recht op volledige schadeloosstelling. Het laatste waar u zich zorgen over wilt maken na het oplopen van letselschade is een goede advocaat. Terwijl dit toch het belangrijkste is in de juridische afhandeling van de letselschade. Wij ontnemen u al deze zorgen en het prettige is dat dat ook nog eens geheel kosteloos gebeurt.

• Geweldsmisdrijven

Geweld is de zwaarste vorm van criminaliteit. Het heeft enorme gevolgen voor slachtoffers en hun omgeving. De maatschappelijke onrust en afschuw over allerlei vormen van geweld is dan ook groot. Geweld kan zich afspelen in het: Privé-domein: huiselijk geweld of eergerelateerd geweld; Publieke domein: geweld in de woonwijk, voetbalgeweld, uitgaansgeweld of geweld in het openbaar vervoer; Semi-publieke domein: geweld tegen werknemers in de publieke of private sector, of geweld op school.

Het fonds "geweldsmisdrijven" wordt beheerd door een (onafhankelijke) commissie. Aan de commissie is een secretariaatsbureau verbonden. Het bureau ontvangt de verzoeken om een uitkering, doet onderzoek, verzamelt en controleert de gegevens en neemt een beslissing in eerste aanleg. Het onderzoek omvat het inwinnen van informatie bij bijvoorbeeld politie, justitie en behandelend artsen. Indien de verzoeker het met de beslissing niet eens is, kan hij bezwaar maken bij de commissie. Uit onderzoek blijkt dat veel slachtoffers van geweldsmisdrijven het bestaan van het Schadefonds Geweldsmisdrijven niet kennen. Hierbij is een belangrijke rol voor politie,slachtofferhulp, de advocatuur en bijvoorbeeld artsen weggelegd. Zij kunnen slachtoffers naar het fonds doorverwijzen.

Het Schadefonds vergoedt niet de totale schade. Het verstrekt een tegemoetkoming die naar redelijkheid en billijkheid wordt vastgesteld. In de Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven staan de vereisten waaraan een verzoek moet voldoen om in behandeling genomen te worden: Het misdrijf moet in Nederland zijn gepleegd. De nationaliteit van het slachtoffer is daarbij niet van belang, net zo min als het land waar het slachtoffer woont. (Voor geweldsmisdrijven in andere landen, zie ook Europese Unie) Een verzoek om een uitkering dient binnen drie jaar vanaf de datum van het geweldsmisdrijf te worden ingediend. Als het slachtoffer redelijkerwijs niet valt aan te rekenen dat het verzoek niet binnen die termijn is ingediend, wordt het verzoek toch in behandeling genomen. Er moet sprake zijn van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Bij een geweldsmisdrijf past de dader geweld toe tegen de persoon van het slachtoffer. Dit geweld kan bestaan uit lichamelijk geweld (bijvoorbeeld mishandeling) of geestelijk geweld (bijvoorbeeld bedreiging of dwang). De dader moet het misdrijf opzettelijk hebben gepleegd. Er moet sprake zijn van ernstig geestelijk of lichamelijk letsel. Het door het misdrijf toegebrachte letsel moet naar zijn aard en gevolgen ernstig zijn. Dit geldt zowel voor lichamelijk als voor psychisch letsel. Lichamelijk letsel wordt als ernstig beschouwd wanneer dat bijvoorbeeld langdurige arbeidsongeschiktheid veroorzaakt. Ook letsel dat langdurige of blijvende uiterlijke dan wel functionele gevolgen heeft (bijvoorbeeld psychisch trauma, blind oog, zeer ontsierende littekens) wordt als ernstig aangemerkt. Er zijn meerdere factoren die meewegen om het begrip ernstig letsel vast te stellen. Er mag geen sprake zijn van 100 procent medeschuld. Er is sprake van medeschuld of medeaansprakelijkheid wanneer het slachtoffer het geweldsmisdrijf (deels) heeft uitgelokt of had kunnen voorkomen. Alleen schade die niet op andere wijze vergoed wordt, komt voor uitkering in aanmerking. In beginsel dient het slachtoffer de schade die is ontstaan door het misdrijf te verhalen op de dader. Het zou echter onpraktisch en onredelijk zijn als het Schadefonds pas een uitkering zou kunnen doen, indien de uitkomst hiervan bekend is. Wanneer aannemelijk is geworden dat het slachtoffer weinig kans op vergoeding heeft, zal het Schadefonds tot uitkering overgaan. Het Schadefonds vergoedt niet de totale letselschade, maar doet een uitkering naar redelijkheid en billijkheid. De uitgekeerde bedragen moeten worden gezien als een tegemoetkoming in de kosten.

Juridisch advies is gratis bij Delescen Letselschade-advocaten.No-Cure-No-Pay zou inhouden, dat u een gedeelte van de toegekende schadevergoeding aan uw advocaat zou moeten betalen. Wij zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft en dat doen wij geheel kosteloos. U heeft immers per definitie recht op volledige schadeloosstelling. Het laatste waar u zich zorgen over wilt maken na het oplopen van letselschade is een goede advocaat. Terwijl dit toch het belangrijkste is in de juridische afhandeling van de letselschade. Wij ontnemen u al deze zorgen en het prettige is dat dat ook nog eens geheel kosteloos gebeurt.

• Ongevallen bij het sporten

Iedereen kan zich wel de situatie indenken dat twee sporters in de hitte van de strijd tegen elkaar aanbotsen, met alle gevolgen van dien. Denk ook aan de bal die een speler op een ongelukkige plek raakt, zoals het oog of het gebit. Dit soort voorvallen kunnen nogal nare consequenties zoals letsel met zich meebrengen. Bij jeugdspelers die de sport nog niet goed beheersen doen dit soort voorvallen zich in de regel nog vaker voor. Wie is nu aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit en wat houdt de zorgplicht van de vereniging in?

Onrechtmatig handelen
Iemand letsel toebrengen tijdens een sportwedstrijd geldt in bepaalde gevallen juridisch als een onrechtmatige daad ten opzichte van die ander. De schade die hieruit voortvloeit is voor rekening van de persoon die onrechtmatig heeft gehandeld. Als er geen sprake is van onrechtmatig handelen, draagt iedere speler zijn eigen schade. Wanneer handelt een sporter onrechtmatig jegens een andere sporter? Dit is afhankelijk van alle omstandigheden van het specifieke geval. De Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland, heeft geoordeeld dat een handeling in een sport- en spelsituatie minder snel als onrechtmatig wordt beoordeeld dan wanneer deze zelfde gedraging niet in het kader van sport en spel heeft plaatsgevonden. De Hoge Raad vindt dat gedragingen die buiten een spelsituatie als onvoorzichtig en daarom als onrechtmatig aan te merken zijn, binnen een spelsituatie niet als zodanig hoeven te worden beschouwd, indien het gedragingen zijn die de spelers tot op zekere hoogte van elkaar kunnen en mogen verwachten. Sporters worden geacht risico´s bewust te aanvaarden omdat zij zich tijdens het sporten blootstellen aan de gevaarlijke gedragingen waartoe de sport of het spel uitlokt en die ook te verwachten zijn. Daarbij geldt wel dat spelers een bepaalde zorgvuldigheid jegens elkaar in acht dienen te nemen.

Juridisch advies is gratis bij Delescen Letselschade-advocaten.No-Cure-No-Pay zou inhouden, dat u een gedeelte van de toegekende schadevergoeding aan uw advocaat zou moeten betalen. Wij zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft en dat doen wij geheel kosteloos. U heeft immers per definitie recht op volledige schadeloosstelling. Het laatste waar u zich zorgen over wilt maken na het oplopen van letselschade is een goede advocaat. Terwijl dit toch het belangrijkste is in de juridische afhandeling van de letselschade. Wij ontnemen u al deze zorgen en het prettige is dat dat ook nog eens geheel kosteloos gebeurt.

• Ongevallen op school

Per schooldag doen zich een tiental zware ongevallen voor. Het jaarlijks aantal schoolongevallen van allerlei aard wordt geschat op 200.000. Het merendeel ervan beperkt zich echter tot schrammen, schaafwonden, verstuikingen of een gebroken bril. 84% van deze ongevallen gebeuren op het grondgebied van de onderwijsinstelling, 10% op weg naar school en 6% tijdens stages of uitstapjes. Het speelplein en de turnzaal zijn dé plaatsen bij uitstek waar de ongevallen zich voordoen. In slechts 1% van de ongevallen kan men een verantwoordelijke aanwijzen. Meestal kwetst het kind zichzelf of kan geen enkele fout of nalatigheid ten kwade worden geduid.

Kinderen brengen zoveel tijd door op school dat hen allicht eens iets zal overkomen. Een voorbereid persoon is er twee waard. Een ongelukje is vlug gebeurd. Wie is aansprakelijk? Wie zal de kosten betalen? Loont het echt de moeite om een verzekering te nemen?

Juridisch advies is gratis bij Delescen Letselschade-advocaten.No-Cure-No-Pay zou inhouden, dat u een gedeelte van de toegekende schadevergoeding aan uw advocaat zou moeten betalen. Wij zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft en dat doen wij geheel kosteloos. U heeft immers per definitie recht op volledige schadeloosstelling. Het laatste waar u zich zorgen over wilt maken na het oplopen van letselschade is een goede advocaat. Terwijl dit toch het belangrijkste is in de juridische afhandeling van de letselschade. Wij ontnemen u al deze zorgen en het prettige is dat dat ook nog eens geheel kosteloos gebeurt.

Delescen advocaten
Specialist in letselschade
www.delescen.nl